இது இது சாதனை: 7-ஐபிஎல் ஐபிஎல் விளையாடவுள்ள இந்திய வீரர்கள் வீரர்கள்!

ஐபிஎல் ஐபிஎல் போட்டியின் முதல் வரை ஒரே அணியில் விளையாடும் வீரர் என்கிற பெருமை விராட் கோலிக்கு உண்டு। இதன் இதன் இன்னொரு ஐபிஎல் 2023 போட்டியில் இந்திய தங்களுடைய தங்களுடைய தங்களுடைய வது வது அணியில் அணியில் அணியில் இந்தப் இந்தப் பெருமை எந்த வீரர்களுக்கும் கிடையாது கிடையாது।

अप्रैल 2023 में सबसे अच्छा समय है। 2.40 கோடிக்கு தில்லி அணியும் உனாட்கட்டை ரூ. 50 லட்சத்துக்கு லக்னெள அணியும் தேர்வு செய்தன. ஐபிஎல் போட்டியில் இருவருக்கும் 7-வது அணி. இதற்கு இதற்கு முன்பு எந்த வீரரும் வீரரும் வீரரும் 6 ஐபிஎல் விளையாடியதில்லை விளையாடியதில்லை।

மனிஷ் பாண்டே, உனாட்கட்டை மிஞ்சிய ஒருவர் உள்ளா் मेरा मतलब है। ஐபிஎல் ஐபிஎல் போட்டியில் அணிகளில் அவர்தான் அவர்தான்। 9அணிகள்!

மனிஷ் மனிஷ் பாண்டே இதற்கு விளையாடிய அணிகள் 6 ஆர்சிபி – புனே, கேகேஆர், மும்பை, மும்பை, சன்ரைசர்ஸ், சன்ரைசர்ஸ், லக்னெள।

உனாட்கட் உனாட்கட் இதற்கு முன்பு விளையாடிய 6 அணிகள்: தில்லி, மும்பை, புனே, ராஜஸ்தான், ஆர்சிபி, ஆர்சிபி, ஆர்சிபி।

.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *